Nederlands English

Vrijwilliger worden

Vrijwilligers

In Wat Dhammapateep werken tussen de 75 en 100 vrijwilligers. Iedereen die de Tempel en zijn festivals bezoekt kan de uitzonderlijke resultaten ervaren van de inspanningen van de vrijwilligers. De Tempel en de gemeenschap rond de Tempel zijn fier en dankbaar voor wat hun vreedzaam leger van onzelfzuchtige en bekwame werkers mogelijk maakt.

Erkenning

De vrijwilligersorganisatie van Wat Dhammapapeteep is erkend door het provinciebestuur van Antwerpen: erkenningsnummer ANT20080241 van 7 april 2008.

Wat is vrijwilligerswerk?

Zoals bepaald in de wet* is vrijwilligerswerk “elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht”. De organisatie kan geen enkele vergoeding voorzien voor de vrijwilligersactiviteiten.

Wie kan vrijwillger zijn?

In principe kan iedereen vrijwilligerswerk verrichten: jongeren, zelfstandigen, werkenden, werklozen, (brug)gepensioneerden en personen die een uitkering van het ziekenfonds, leefloon of andere tegemoetkoming ontvangen. Door het doen van vrijwilligerswerk verliest men zijn sociale zekerheidsrechten niet ! Meestal zijn er ook geen formaliteiten maar het is goed toch even te informeren bij de organisatie of u niet in een bijzonder geval verkeert.

Informatienota (zogenaamd vrijwilligerscontract)

De Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger bepaalt dat organisaties die met vrijwilligers werken een organisatie- of informatienota moeten opstellen met vermelding van de rechten een plichten van de vrijwilliger en de organisatie. Dit zogeheten "vrijwilligerscontract" wordt ondertekend door de vrijwilliger. Daarin staan onder meer vermeld:

  • Het sociaal oogmerk en juridisch statuut (vzw)
  • De verantwoordelijken in de organisatie
  • Het bestaan van de verzekeringscontracten
  • Het respecteren van het beroepsgeheim

Indien u vrijwilliger wenst te worden, komt u best naar de tempel/vzw om u te laten inschrijven.


De verzekeringen

Zonder het vrijwilligersstatuut zijn de uitvoerder en de opdrachtgever van een werk aansprakelijk voor de schade en de last die daarbij veroorzaakt wordt aan anderen. Door het vrijwilligerscontract wordt gezorgd voor een gratis verzekering in deze gevallen. Uiteraard geldt deze regeling niet voor zware fouten en schade, bijvoorbeeld opzettelijk of met bedrog (Strafwetboek).

Drie verzekeringen werden afgesloten:

  1. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)  Beschermt de verzekerde tegen de gevolgen van een schade die hij, door zijn fout, heeft  toegebracht aan derden.
  2. Rechtsbijstand (RB)   Beschermt de belangen van de verzekerde, in geval van schade die hem  door derden werd toegebracht.
  3. Lichamelijke Ongevallen (LO)   Beschermt de verzekerde voor lichamelijke schade die hij oploopt.